Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

FN:s starkaste dokument för att stärka kvinnors rättigheter är CEDAW-konventionen. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981.

Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner att:

  • diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor
  • de ska vidta åtgärder som behövs för att avskaffa diskriminering av kvinnor
  • de ska införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina nationella grundlagar eller andra författningar och säkerställa att denna princip genomförs i praktiken
  • de ska garantera rättsligt skydd för kvinnor
  • sedvänjor som innebär diskriminering av kvinnor ska avskaffas genom förordningar eller lagstiftning
  • de ska avskaffa diskriminering av kvinnor inom politiken, när det gäller rätten att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap, inom äktenskap och familjeförhållanden

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor består av 23 experter och har två treveckorsmöten per år. Konventionsstaterna ska rapportera till kommittén vart fjärde år och man granskar ungefär 15 länder varje år.

Den 10 december 1999 antog generalförsamlingen ett frivilligt protokoll till denna konvention. Protokollet ger enskilda personer rätt att klaga hos kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor över kränkningar av rättigheter som skyddas av konventionen och 72 stater har hittills ratificerat det.

Protokollet trädde i kraft i december 2000 och kommittén har sedan dess tagit beslut i två fall, rörande Tyskland och Ungern.

CEDAW:s hemsida

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram