Konventionen om barnets rättigheter (CRC)

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft 1990.

Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner:

  • att alla barn har lika värde och ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen utan åtskillnad på grund av ras, hudfärg språk, religion, etniskt ursprung, handikapp eller något annat
  • att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i första rummet
  • att barn har rätt att säga sin mening i allt som rör dem själva och att bli respekterade
  • att de till det yttersta av sina resurser ska stödja barnets rättigheter, som bland annat omfattar barnets rätt till liv (rätten till mat, vatten, hälsovård och tak över huvudet), barnets rätt till att utveckla sina anlag genom bl.a. utbildning, och barnets rätt att skyddas mot våld och missbruk.

Konventionen omfattar alla barn och ungdomar upp till 18 år förutom den artikel som handlar om barn i krig. Den stadgar att personer under 15 år inte får rekryteras till soldater, vilket innebär att 18-årsgränsen frångås.

Kommittén för barnets rättigheter består av 10 experter och har tre treveckorsmöten per år i Genève. Konventionsstaterna ska rapportera till kommittén vart femte år och kommittén granskar ungefär 25 länder varje år.

Generalförsamlingen antog år 2000 två frivilliga protokoll till konventionen om barnets rättigheter. Det ena protokollet handlar om barn i väpnade konflikter och det andra om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. I februari 2002 trädde båda dessa protokoll i kraft och har i december 2005 102 respektive 101 ratificeringar.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram