Vad gör FN för barn?

Av jordens befolkning på ca 6,8 miljarder människor (2008) är omkring en tredjedel barn och ungdomar under 18 år. Barns speciella situation och behov gör att det finns ett barnfokus i mycket av det arbete som utförs av FN:s olika organ och program.

Hur arbetar FN för barn?

Som inom många andra områden arbetar FN generellt på två plan. Man tar fram avtal (konventioner) om barns rättigheter som länder kan ansluta sig till och FN:s olika organ och program genomför konkreta insatser i fält. Barnkonventionen ligger till grund för FN:s arbete för barns rättigheter och har hittills ratificerats av 193 stater (nov 2010). I fält utgörs FN:s arbete av både akuta hjälpinsatser vid katastrofer men kanske oftare av mer långsiktiga projekt inom allt från hälsovård och utbildning till ungas möjligheter till inflytande.

Vem arbetar?

Nedan följer några exempel på vilka som arbetar för barn inom FN.

UNICEF

FN:s barnfond, UNICEF, arbetar för barns rättigheter och för att skapa långsiktiga förändringar för barns bästa i alla länder. UNICEF finns på plats i fler än 150 länder.

ILO

FN:s arbetsorganisation, ILO, arbetar för att få bort de värsta formerna av barnarbete.

UNHCR

Av de 34,4 miljoner människor som FN:s flyktingorganisation UNHCR hjälper är omkring hälften barn. Det handlar om flyktingar, asylsökande och statslösa barn och ungdomar som får skydd, grundläggande hälsovård och utbildning. Läs mer på UNHCR:s hemsida.

WHO

Världshälsorganisationen, WHO, arbetar med hälsofrågor speciellt relaterade till barn, vilket även inkluderar barn som far illa eller utnyttjas och exploateras. Sök efter "child" under antingen "Programmes and projects" eller "Health Topics" på WHO:s hemsida.

WFP

En stor del av WFP:s arbete är inriktat mot mödrar och deras barn och man bedriver också skolmatsprojekt vilket innebär att 22 miljoner barn i 66 länder får minst ett gratis mål mat varje dag i skolan. Det är en internationell kampanj som i Sverige drivs av oss på FN-förbundet under namnet Skolmat blir kunskap.

UNRWA

FN:s hjälporganisation för de palestinska flyktingarna, UNRWA, driver ca 700 skolor och är därmed en av de största aktörerna inom utbildning i Mellanöstern. Läs mer på UNRWA:s hemsida.

Barntoppmötet 1990

I FN:s högkvarter hölls 29-30 september 1990 ett toppmöte om barn med deltagande av 71 stats- och regeringschefer. På mötet antogs en Deklaration för barns överlevnad, skydd och utveckling samt en handlingsplan för implementering av denna. På mötet antogs även en rad konkreta mål för barns utveckling på 1990-talet och det bestämdes att varje land skulle utforma en nationell handlingsplan för att nå dessa mål.

År 2002 hölls en särkild session i FN:s generalförsamling för uppföljning av barntoppmötet 1990.

Millenniemålen och barn

Millenniemålen är nu i centrum för utvecklingssamarbetet runt om i världen och ska vara uppnådda till år 2015. Två av de åtta millenniemålen handlar om barn:

  • Mål 2: Grundskoleutbildning för alla barn
  • Mål 4: Minska barnadödligheten

När det gäller mål 2 har det skett stora framsteg de senaste åren. Skolinskrivningen i Afrika söder om Sahara har gått från 58 procent 1999 till 76 procent 2008. Vidare är nära 90 procent av barnen i världens fattiga länder inskrivna i skolan idag. De höga siffrorna är dock problematiska eftersom de bara talar om hur många barn som börjar grundskolan och inte säger något om hur många barn som fullföljer utbildningen.

När det gäller mål 4 så har barnadödligheten i världen har minskat från 12,5 miljoner 1990 till 8,8 miljoner 2008 och idag dör cirka 10 000 färre barn varje dag jämfört med 1990. Det här är en utveckling i rätt riktning, men det går inte tillräckligt fort för att hinna nå målet i tid. (Källa: UNDP)

Läs mer om millenniemålen

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.
  • Ungdomsansvarigträff Stockholm

    17 okt
    FN-förbundets kansli, Stockholm

    Det finns idag ungdomsansvariga i ett sextiotal FN-föreningar som har en nyckelroll i att stärka och stimulera ungdomsverksamheten lokalt.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram