Parallellrapportering till FN:s granskningskommittéer

Till FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter räknas konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, kvinnokonventionen, barnkonventionen, tortyrkonventionen, konventionen mot rasism, konventionen för personer med funktionsnedsättning, konventionen om migrantarbetares rättigheter och konventionen om försvinnanden.

Här kan du läsa om om nätverkets senaste parallellrapport till FN:s kommitté mot rasism.

Staternas rapporteringsskyldighet

Gemensamt för MR-konventionerna är att de är knutna till övervakningskommittéer med uppdrag att granska hur de stater som ställt sig bakom konventionerna arbetar för att respektera de internationella åtaganden som de åtagit sig att följa.

Vart femte år rapporterar Sverige till:

 • kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter
 • kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • barnrättskommittén
 • kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vart fjärde år rapporterar Sverige till:

 • kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • tortyrkommittén
 • kvinnokommittén

Vartannat år rapporterar Sverige till:

 • rasdiskrimineringskommittén.

Sverige har ännu inte ställt sig bakom migrantarbetarkonventionen och till konventionen om försvinnanden och har därför ingen rapporteringsskyldighet på dessa områden.

Läs mer om kärnkonventionerna

Oberoende källor ger viktig information

Under lång tid var staternas egen information till FN den enda källa som användes för att dra slutsatser om MR-situationen på nationell nivå. Då FN:s barnrättskommitté inrättades efter barnkonventionens tillkomst 1989 började kommittémedlemmarna att intressera sig för information från obroende frivilligorganisationer för att nyansera regeringarnas bild av MR-arbetet. Inför förhör med staterna uppmuntrades därför enskilda organisationer att kontakta kommittén för både skriftlig och muntlig information om MR-kränkningar i olika länder.

Efter hand började även övriga kommittéer att arbeta på liknande sätt och riktlinjer för sk parallellrapporter utarbetades där enskilda organisationer ges möjlighet att sammanställa information parallellt med den statliga rapporten. En parallellrapport bör ha samma upplägg som regeringsrapporten och kommentera konventionstexten artikel för artikel. Rapporten bör inte vara för lång och sammanställs med fördel i samarbete mellan flera organisationer. Tydlig källhänvisning är av avgörande betydelse för att rapporten ska få genomslag och fungera som underlag till kommitténs utfrågning av regeringen.

MR-nätverkets parallellrapportering

Inom MR-nätverket finns sju arbetsgrupper för parallellrapportering, en för varje konvention som Sverige ratificerat. Sammankallande organisationer för konventionsgrupperna är MR-fonden, Civil Rights Defenders, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska CEDAW-nätverket, Handikappförbundens Samarbetsorgan och Svenska FN-förbundet.

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter hittar du dokument relaterade till Sveriges rapportering och kommitéernas slutsatser

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

Sammankallande organisation: Civil Rights Defenders

Sveriges uppföljningsrapport 2010 (PDF-dokument, 124 kB)

Sveriges rapport 2010 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2002 (PDF-dokument, 472 kB)

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)

Sammankallande organisation: MR-fonden

Kommitténs förhör och slutsatser 2008

Parallellrapport 2001 (PDF-dokument, 157 kB)

Konventionen om barnets rättigheter (CRC)

Sammankallande organisation: Rädda Barnen

Sveriges rapport 2012 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport till CRC-kommittén 2008 (PDF-dokument, 390 kB)

Konventionen mot tortyr (CAT)

Sammankallande organisation: Röda Korset

Sveriges rapport 2013 (PDF-dokument, 387 kB)

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport till CAT-kommittén 2002 (PDF-dokument, 114 kB)

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Sammankallande organisation: Sveriges Kvinnolobby/CEDAW-nätverket

Sveriges rapport 2006 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2008 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2007 (PDF-dokument, 188 kB)

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD)

Sammankallande organisation: Svenska FN-förbundet

Sveriges rapport 2012 (PDF-dokument, 773 kB)

Parallellrapport 2013 (PDF-dokument, 1,7 MB)

CERD-kommitténs slutsatser 2013 (PDF-dokument, 176 kB)

Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (ICRPD)

Sammankallande organisation: Handikappförbundens samarbetsorgan

Sveriges rapport 2011 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2011 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Kommitténs slutsatser 2014 (PDF-dokument)

Kontakta Johanna Wiklund

 • FN-förbundet i Almedalen: Efter säkerhetsrådsvalet

  3 jul

  Svensk FN-politik efter valet till FN:s säkerhetsråd, feminism och minor är tre teman för Svenska FN-förbundets aktiviteter under politikerveckan i Almedalen.

 • FN-förbundet i Almedalen

  30 jun

  Under politikerveckan i Almedalen 3-10 juli medverkar vi med flera seminarier och aktiviteter. Vi håller till på Sidas sommartorg "Sverige i världen" där besökarna kan röja minor från Sveriges enda minfält.

 • Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

  28 jun

  Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Läs fler nyheter

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram